19 yıldır hepimizin ortak sevdası…

Üyelik Koşulları

Asli üyelik: Fiil ehliyetine sahip bulunan, dernek üyeliği için yasal engeli bulunmayan ve Galatasaray Spor Kulübüne gönül vermiş her gerçek ve tüzel kişi, derneğe üye olabilir.

Derneğe üyelik başvuruları en az bir üyenin referansı ile yazılı olarak yapılır ve dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanarak sonuç, yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak olan Üye Kayıt Defterine kaydedilir. Üyeliğe kabul etmeme halinde gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen üye adayına alınan karar, Dernek genel sekreterince yazılı veya elektronik posta aracılığı ile bildirilir. Üyelere haberleşmede elektronik posta yolu esastır.

Üye tarafından derneğe bildirilen standart e-posta adresi resmi tebligat adresidir. Üyenin bildirdiği standart e-posta adresine gönderilen tüm bildirimler, yasal bildirim ve tebligat olarak kabul edilir. Üye, e-posta adresindeki değişikliği yazılı olarak derneğe bildirmedikçe bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Onur Üyeliği: İlim ve iş âlemine mensup kişilerden layık görüleceklere yönetim kurulu kararıyla dernek onur üyeliği verebilir. Onur üyeleri dernek çalışmalarına iştirak edebilirler ancak oy kullanmazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeleri ile haberleşmede elektronik posta yolu esastır.


ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞARTLARI

Türk Medeni Kanunu madde 70 gereği üyelikte bulunduğu döneme ilişkin aidat ve sair ödenti yükümlerini ödeme zorunluluğu devam etmek kaydıyla;

KENDİLİĞİNDEN

Üyelik için ilgili kanunlarda veya tüzükte aranılan niteliklerini sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

ÇIKMA İLE

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÇIKARILMA İLE

Aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile üyenin dernekten ilişiği kesilir.

  • Aidatını hiçbir bildirim yapmaya gerek kalmaksızın 2 kez üst üste süresinde ödemeyenler.
  • Kanunlara ve Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler.
  • Yüz kızartıcı ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûm oldukları sabit olanlar.
  • Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket edenler.
  • C maddesinin ilk bendine göre dernekten ilişiği kesilenlerin birikmiş borçlarını ödeme koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtlan yapılabilir.

Üyeliği sona erenlerin zilyetlikleri altında bulunan dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir. Söz konusu demirbaşı iade etmemesi veya edememesi durumunda rayiç bedelinin iki katı tutarını nakit olarak ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.


ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELERİN HAKLARI;

1-     Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2-     Üyelerin, genel kurul toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır.

3-     Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

4-     Dernekten çıkan ve çıkarılan üyeler, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

5-     Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.

6-     Her üyenin Genel Kurul’da bir (1) oy hakkı vardır.

7-     Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanamaz.


ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

  1. Türk Madeni Kanunu’na, dernekler kanununa, dernek tüzüğüne, yönetmeliklerine, yönergelerine ve disipline uymak.
  2. Aidat, ödenti ve paylarını zamanında ödemek, yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek.


AİDATLARIN ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Yönetim Kurulu, kendisine bildirim yapılmış olmasına bakmaksızın en geç 30 Haziran tarihine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında, 30 Haziran tarihi itibarıyla aidatların cebri icra marifetiyle tahsiline karar verebilir.